Zber a spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Prevádzka:

ElektroWaste s.r.o.
autorizovaný spracovateľ elektroodpadu
Korytovská 20
951 41 Lužianky

Prevádzkový čas zariadenia:

Po – Pia: 7:00 - 15:30

Kontakty:

Tel/fax: +421 37 7723050
Mobil: +421 903 270 143
WEB: www.elektrowaste.sk
Email: elektrowaste@elektrowaste.sk

Zoznam druhov odpadov,
s ktorými sa v zariadení nakladá:

Katalógové
číslo
Názov odpadu Kategória
odpadu
16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N
16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest N
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O
16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti N
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O

Zoznam elektrozariadení podľa kategórií,
s ktorými sa v zariadení nakladá: