Spoločnosť ElektroWaste s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky vykonáva vo svojej prevádzke v Lužiankach na Korytovskej č. 20, 951 41 Lužianky, v súlade s vydanou autorizáciou od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a v súlade s vydaným rozhodnutím (súhlasom) od Okresného úradu Nitra nasledovnú činnosť zhodnocovania odpadov (v zmysle aktuálne platného zákona o odpadoch):

R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

Len pre nasledovnú kategóriu elektrozariadení:

Svetelné zdroje

Zariadenie na spracovanie elektroodpadu z osvetľovacích zariadení s obsahom ortuti má k dispozícii technológiu na zachytávanie látok s obsahom ortuti.

Vyššie uvedená kategória zhodnocovaných a zbieraných elektroodpadov (len svetelných zdrojov) je v zmysle aktuálne platného Katalógu odpadov charakterizovaná nasledovne:

Katalógové čísloNázov druhu odpaduKategória odpadu
16 02 13vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12N
20 01 21žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuťN

Vstup do prevádzky Lužianky