Zoznam druhov odpadov,
s ktorými sa v zariadení nakladá:

Katalógové
číslo
Názov odpaduKategória
odpadu
16 02 11vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFCN
16 02 12vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbestN
16 02 13vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12N
16 02 14vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13O
16 02 15nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadeníN
16 02 16časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15O
20 01 21žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuťN
20 01 23vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíkyN
20 01 35vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné častiN
20 01 36vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35O