Spoločnosť ElektroWaste s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky vykonáva vo svojej prevádzke vo Veľkom Záluží na Hlavnej ulici č. 1, 951 35 Veľké Zálužie, v súlade s vydanou autorizáciou od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a v súlade s vydaným rozhodnutím (súhlasom) od Okresného úradu Nitra nasledovné činnosti:

  • zhodnocovanie odpadov (v zmysle aktuálne platného zákona o odpadoch) činnosťou:    

                                R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 Pre nasledovné kategórie elektrozariadení:

Zariadenia na tepelnú výmenu (okrem elektroodpadu z chladiarenských, mraziarenských a klimatizačných zariadení s obsahom kontrolovaných látok)
Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2
Svetelné zdroje (okrem elektroodpadu z osvetľovacích zariadení s obsahom ortuti)
Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm) vrátane domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3 a 6.
Malé zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm) domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3 a 6.
Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm).

Vyššie uvedené kategórie zhodnocovaných elektroodpadov sú v zmysle aktuálne platného Katalógu odpadov charakterizované nasledovne:

Katalógové čísloNázov druhu odpaduKategória odpadu
16 02 12vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbestN
16 02 13vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12N
16 02 14vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13O
16 02 15nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadeníN
16 02 16časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15O
20 01 35vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)N
20 01 36vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35O

⦁ zber odpadov (v zmysle aktuálne platného zákona o odpadoch):

Pre nasledovné kategórie elektrozariadení:

⦁ Zariadenia na tepelnú výmenu
⦁ Svetelné zdroje

Vyššie uvedené kategórie zbieraných elektroodpadov sú v zmysle aktuálne platného Katalógu odpadov charakterizované nasledovne:

Katalógové čísloNázov druhu odpaduKategória odpadu
16 02 11vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky,
HCFC, HFC
N
16 02 13vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12N
20 01 21žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuťN
20 01 23vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíkyN

Vstup do prevádzky Veľké Zálužie